لیست زمین های فروشی


زمینی به مساحت 513 متر مربع
سرعین - میدان مادر
فروش زمینی به مساحت 513 متر مربع , سه نبش ما بین دو بلوار با کاربری منطقه ای توریستی , تجاری و موقعیت عالی
code : land01
کاربری منطقه :
آماده سازی گردشگری
1 عکس
 
 
نقشه تماس